th

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
2) รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
3) ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ
4) เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5) รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  
^