th

งานสื่อการเรียนการสอน

 
งานสื่อการเรียนการสอน
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   (๑) วางแผนจัดหา จัดทำการให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้                         
                   (๒) จัดหา  รวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเพื่อให้บริการในสถานศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องการเรียนการสอนในสถานศึกษา
                   (๓) อำนวยความความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดสื่อการเรียนการสอน
                   (๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
                   (๕) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
                   (๖) กำกับดูแลการใช้วิทยุสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ภายใน ภายนอก การจัดรายการเสียงตามสาย                                 
       (๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   (๘) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับ
                   (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  
^